ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
PRIVACYVERKLARING

Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak wordt er vanuit gegaan dat je kennis hebt genomen van onderstaande algemene voorwaarden en dat je hiermee akkoord gaat.

Voor alle activiteiten van Ida Pankras in het kader van haar praktijk geldt de persoonlijke verantwoordelijkheid van de cliënt voor zijn eigen persoonlijke en fysieke welzijn.

Je bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die je voor en tijdens de sessie aan Ida Pankras verstrekt. Op deze wijze kan de sessie zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is zij zelf verantwoordelijk dit door te geven.

Bij contra-indicaties als grote psychische verwarring, koorts, infectie en infectieziekten (griep, long- en keelontsteking), besmettelijke huidziekte, of gebruik van drugs, alcohol of andere verdovende middelen kan er geen sessie plaatsvinden. Ida Pankras houdt zich het recht voorbehouden om bij vermoeden van bovenstaande of andere reden, de sessie niet voort te laten duren.

We zijn beiden verantwoordelijk voor een veilige sfeer en goede hygiëne.

Ik verwacht van jou als cliënt dat je voordat een sessie plaatsvindt, geen intens geurende parfum op doet en dat je zorg draagt voor een schoon, fris ruikend lichaam.

Alle persoonlijke en medische gegevens die je voor of tijdens de sessie verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt, zie ook privacy-regeling te lezen op de website.

Ida Pankras is niet bevoegd medische diagnoses te stellen. Dit betekent dat zij jou altijd adviseert contact op te nemen met je huisarts of specialist om fysieke en/of emotionele klachten kenbaar te maken en via de reguliere gezondheidszorg te laten onderzoeken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het voortzetten van de medische behandeling/zorg of medicatie.

Veel (manuele) technieken en methodes die Ida Pankras toepast vallen onder de complementaire zorg. De ervaringen en effecten kunnen zeer krachtig en effectief zijn, maar kan geen belofte of garantie geven over de uitkomsten of resultaten van de sessies.

Ida Pankras kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten (schade en of letsel, bij- of nawerkingen), al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.

Ida Pankras kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

– Client is op de hoogte dat Ida Pankras geen enkele aansprakelijkheid draagt voor het persoonlijk welzijn / gezondheid van de cliënt.

– Client stelt Ida Pankras minstens 24 uur van tevoren op de hoogte van het afzeggen van een afspraak via e-mail, sms, telefonisch contact.

Wanneer een afspraak niet tijdig wordt afgezegd of zonder afmelding cliënt niet aanwezig is, worden de kosten voor een sessie in rekening gebracht bij de cliënt.

– Client betaalt binnen een termijn van 14 dagen middels overmaking op rekeningnummer NL51 TRIO 0254 8109 42 t.n.v. Ida Pankras het gevraagde bedrag van € 98.

Tijdens de sessie gaat cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die op de website van Ida Pankras in te lezen zijn. www.idapankras.nl

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Ida Pankras en cliënt/klant/opdrachtgever (hieronder in algemeenheid genoemd de cliënt).

2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden per e-mail of telefonisch. Dit geldt ook als je onverhoopt ziek wordt. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd (of een gedeelte hiervan) aan de cliënt in rekening te brengen. Binnen 24 uur annuleren van de afspraak zal 100% in rekening worden gebracht. Tussen de 24 tot 48 u annuleren voor de afspraak zal 50% in rekening gebracht worden.

3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en kan Ida Pankras de rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

5. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan Ida Pankras de cliënt een 1e betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van een betalingsherinnering kan een bedrag van €15,- (administratie- en portokosten) aan de cliënt in rekening gebracht worden.

6. Bij niet-betaling van de rekening volgt een 2e herinnering. Deze is verhoogd met 1 % rente, plus nogmaals € 15,00 administratiekosten en portokosten (bij een aangetekende brief: bijbehorende kosten).

7. Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Ida Pankras zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

8. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invoering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van €35,-.

9. Bij betalingsachterstand is Ida Pankras gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

10. Na inschrijving van workshop of training georganiseerd door Ida Pankras gelden de voor deze dienst bepaalde annuleringsregeling. Indien geen annuleringsregeling in het evenement is vermeld geldt de volgende regeling: Inschrijving is geldig na inschrijven per mail. Betaling maximaal één week vooraf aan de workshop. Tot 4 weken vooraf kan kosteloos worden geannuleerd. 
Tot 2 weken vooraf aan de workshop is er een restitutie van 50%.
 Bij annulering binnen 2 weken vooraf aan de workshop is er geen restitutie. Indien het workshop bedrag op moment van annulering nog niet is voldaan blijft ingeschrevene het bedrag verschuldigd aan Ida Pankras.

Klachten

Ik ga er vanuit dat we er samen altijd uit kunnen komen als we in goed overleg treden met elkaar. Als er iets is waar je vragen over hebt, wat je wilt delen, waar je wellicht niet tevreden over bent, nodig ik je uit om het initiatief te nemen contact met mij op te zoeken.

Contact

Je kunt met mij in contact treden via ida@idapankras.nl

Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak wordt er vanuit gegaan dat je kennis hebt genomen van onderstaande algemene voorwaarden en dat je hiermee akkoord gaat.

Voor alle activiteiten van Ida Pankras in het kader van haar praktijk geldt de persoonlijke verantwoordelijkheid van de cliënt voor zijn eigen persoonlijke en fysieke welzijn.

Je bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die je voor en tijdens de sessie aan Ida Pankras verstrekt. Op deze wijze kan de sessie zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is zij zelf verantwoordelijk dit door te geven.

Bij contra-indicaties als grote psychische verwarring, koorts, infectie en infectieziekten (griep, long- en keelontsteking), besmettelijke huidziekte, of gebruik van drugs, alcohol of andere verdovende middelen kan er geen sessie plaatsvinden. Ida Pankras houdt zich het recht voorbehouden om bij vermoeden van bovenstaande of andere reden, de sessie niet voort te laten duren.

We zijn beiden verantwoordelijk voor een veilige sfeer en goede hygiëne.

Ik verwacht van jou als cliënt dat je voordat een sessie plaatsvindt, geen intens geurende parfum op doet en dat je zorg draagt voor een schoon, fris ruikend lichaam.

Alle persoonlijke en medische gegevens die je voor of tijdens de sessie verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt, zie ook privacy-regeling te lezen op de website.

Ida Pankras is niet bevoegd medische diagnoses te stellen. Dit betekent dat zij jou altijd adviseert contact op te nemen met je huisarts of specialist om fysieke en/of emotionele klachten kenbaar te maken en via de reguliere gezondheidszorg te laten onderzoeken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het voortzetten van de medische behandeling/zorg of medicatie.

Veel (manuele) technieken en methodes die Ida Pankras toepast vallen onder de complementaire zorg. De ervaringen en effecten kunnen zeer krachtig en effectief zijn, maar kan geen belofte of garantie geven over de uitkomsten of resultaten van de sessies.

Ida Pankras kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten (schade en of letsel, bij- of nawerkingen), al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.

Ida Pankras kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

– Client is op de hoogte dat Ida Pankras geen enkele aansprakelijkheid draagt voor het persoonlijk welzijn / gezondheid van de cliënt.

– Client stelt Ida Pankras minstens 24 uur van tevoren op de hoogte van het afzeggen van een afspraak via e-mail, sms, telefonisch contact.

Wanneer een afspraak niet tijdig wordt afgezegd of zonder afmelding cliënt niet aanwezig is, worden de kosten voor een sessie in rekening gebracht bij de cliënt.

– Client betaalt binnen een termijn van 14 dagen middels overmaking op rekeningnummer NL51 TRIO 0254 8109 42 t.n.v. Ida Pankras het gevraagde bedrag van € 98.

Tijdens de sessie gaat cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die op de website van Ida Pankras in te lezen zijn. www.idapankras.nl

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Ida Pankras en cliënt/klant/opdrachtgever (hieronder in algemeenheid genoemd de cliënt).

2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden per e-mail of telefonisch. Dit geldt ook als je onverhoopt ziek wordt. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd (of een gedeelte hiervan) aan de cliënt in rekening te brengen. Binnen 24 uur annuleren van de afspraak zal 100% in rekening worden gebracht. Tussen de 24 tot 48 u annuleren voor de afspraak zal 50% in rekening gebracht worden.

3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en kan Ida Pankras de rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

5. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan Ida Pankras de cliënt een 1e betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van een betalingsherinnering kan een bedrag van €15,- (administratie- en portokosten) aan de cliënt in rekening gebracht worden.

6. Bij niet-betaling van de rekening volgt een 2e herinnering. Deze is verhoogd met 1 % rente, plus nogmaals € 15,00 administratiekosten en portokosten (bij een aangetekende brief: bijbehorende kosten).

7. Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Ida Pankras zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

8. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invoering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van €35,-.

9. Bij betalingsachterstand is Ida Pankras gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

10. Na inschrijving van workshop of training georganiseerd door Ida Pankras gelden de voor deze dienst bepaalde annuleringsregeling. Indien geen annuleringsregeling in het evenement is vermeld geldt de volgende regeling: Inschrijving is geldig na inschrijven per mail. Betaling maximaal één week vooraf aan de workshop. Tot 4 weken vooraf kan kosteloos worden geannuleerd. 
Tot 2 weken vooraf aan de workshop is er een restitutie van 50%.
 Bij annulering binnen 2 weken vooraf aan de workshop is er geen restitutie. Indien het workshop bedrag op moment van annulering nog niet is voldaan blijft ingeschrevene het bedrag verschuldigd aan Ida Pankras.

Klachten

Ik ga er vanuit dat we er samen altijd uit kunnen komen als we in goed overleg treden met elkaar. Als er iets is waar je vragen over hebt, wat je wilt delen, waar je wellicht niet tevreden over bent, nodig ik je uit om het initiatief te nemen contact met mij op te zoeken.

Contact

Je kunt met mij in contact treden via ida@idapankras.nl